--- Welcome to Berburu Ilmu! Terima Kasih Atas Kunjungannya --- Terima kasih juga saya sampaikan kepada yang sudah memberikan komentar, kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan blog ini --- Terima Kasih ---

24 Nov 2008

Kata Kerja Tak Beraturan

IRREGULAR VERBS
(Kata Kerja Tak Beraturan)

Infinitive

V2

V3

V+-ing

Meaning

arisearosearisenarisingTimbul
Awakeawokeawokenawakingbangun, terjaga
be (is, am, are) was,werebeenbeingada
bearbornbornbearingbawa, pikul, tahan derita, lahir
beatbeatbeatenbeatingmemukul,mengalahkan
becomebecamebeomebecomingmenjadi
Beginbeganbegunbeginningmulai
Bendbentbentbendingtunduk, membelokkan
Beseechbesoughtbesoughtbeseechinginta dengan sangat
betbetbetbettingbertaruh
Bindboundboundbindingmengikat
Bitebitbitbittenmenggigit
Bleedbledbledbeedingberdarah
Blowblewblewblowingbertiup, menghembus
Breakbrokebrokenbreakingmemecahkan
Bringbroughtbroughtbringingmembawa
Broadcastbroadcast, broadcasted broadcast, broadcasted broadcastingmenyiarkan
Buildbuiltbuiltbuildingmembangun
Burnburntburntburningmembakar
Burstburstburstburstingmeledak
Catchcaughtcaughtcatchingmenangkap
Castcastcastcastingmelempar
Choosechosechosechoosingmemilih
Clingclungclungclingingmelekat
Comecamecomecomingdatang
Costcostcostcostingberharga
Creepcreptcreptcreepingmerangkak
Crowcrewcrewcrowingberkokok
Cutcucutcuttingmemotong,menggungting
Dealdealtdealtdealingmembagi,berdagang
Digdugdugdiggingmenggali
Dodiddonedoingmengengerjakan
Drawdrewdrowndrawingmenggambar
Dreamdreamt, deameddreamt, dreamedreamingbermimpi
Drinkdrankdrunkdrinkingminum
Drivedrovedrivendrivingmengemudi
Dwelldweltdweltdwelling tinggal, diam
Eatateeateneatingmakan
Fallfellfallenfallingjatuh
Feedfedfedfeeding memberi makan
Feelfeltfeltfeelingmerasa
Fightfoughtfoughtfightingberkelahi
Findfoundfoundfindingmedapat, menemui
Flingflungflungflingingmelontar
Flyflewflewflyingterbang
Forbidforbadeforbiddenforbiddingmelarang
Forgetforgotforgottenforgettinglupa
Forgiveforgaveforgivenforgivingmengampuni
Forbearforboreforborneforbearingmenahan diri
Forsakeforsookforsakenforsakingmeninggalkan
Forswearforsworeforswornforswearingbersumpah utk menghentikan
Freezefrozefrozenfreezingmembeku
Gainsaygainsaidgainsaidgainsayingmenyangkal
Getgotgottengettingmendapat
Gildgiltgiltgildingmenyentuh
Girdgirtgirtgirdingbersiap-siap
Givegavegivengivingmemberikan
Gowentgonegoingpergi
Growgrewgrowngrowingtumbuh
Hamstringhamstrunghamstrunghamstringingmelumpuhkan, memotong
Hanghunghunghangingmenggantung
Havehadhadhavingmempunyai
Hearheardheardhearingmendengar
Heavehoveheavenheavingmembongkar, mengangkat
Hewhewedhewnhewing menebang
Hidehidhiddenhidingbersembunyi
Hithithithittingmemukul
Holdheldheldholdingmemegang
Hurthurthurthurtingmenyakiti, melukai
Inlayinlaidinlaidinlayingmenatah
Keepkeptkeptkeepingmenjaga, menyimpan
Kneelkneltkneltkneelingberlutut
Knitknitknitknittingmerajut
Knowknewknownknowingmengetahui
Ladeladedladenladingmemuat
LayLidlaidlayingmeletakkan
Leadledledleadingmemimpin
Leanleantleantleaningbersandar
Leapleaptleaptleapingmelompat
Learnlearntlearntlearningbelajar
Leaveleftleftleavingmeninggalkan
Lendlentlentlending meminjamkan
Letletletletting membiarkan
Lielaylainlyingberbohong
Lightlitlitlightingmenyalakan
Loselostlostlosingkehilangan
Makemademademakingmembuat
Meanmeantmeantmeantberarti
Meetmetmetmeetingbertemu
Meltmeltedmeltedmeltingmeleleh, mencair
Miscastmiscastmiscastmiscastingsalah pilih
Misdealmisdealtmisdealtmisdealingsalah mengolah
Mislaymislaidmislaidmislayingsalah menaruh
Misleadmisledmisledmisleadingmenyesatkan
Misspellmisspeltmisspeltmisspellingsalah mengeja
Misspendmisspentmisspentmisspendingsalah digunakan
Mistakemistook mistakenmistakingmebuat kesalahan
Misunderstandmisunderstoodmisunderstoodmisunderstandingsalah mengerti
Mowmewedmownmowingmenyiangi
Outdooutdidoutdone outdoingmengalahkan
Outgooutwentoutgoneoutgoingmeninggalkan tugas
Outgrowoutgrewoutgrownoutgrowingmenjadi lebih
Outrunoutranoutrunoutrunningberlari lebih cepat dari
Outshineoutshoneoutshoneoutshininglebih cemerlang dr pada
Overbearoverboreoverborneoverbearingsuka menguasai
Overcastovercastovercastovercastting

mendung

Overcomeovercameovercomeovercomingmengatasi
Overdooverdidoverdoneoverdoingmelakukan dg berlebihan
Overhangoverhung overhungoverhangingbergantung di atas
Overhearoverheardoverheardoverhearingada mendengar
Overlayoverlaidoverlaidoverlayingmelapisi, membebani
Overlieoverlayoverlainoverlyingterlalu berdosa
Overrideoverrodeoverriddenoverridingmengesampingkan
Overrunoverranoverrunoverrunningmembanjiri, mengerumuni
Overseeoversawoverseenoverseeingmengawasi
Oversetoversetoversetoversettingmengatur dg berlebihan
Overshootovershotovershotovershootingmalampaui
Oversleepoversleptoversleptoversleepingkesiangan
Overtakeovertookovertakenovertakingmenyusul
Partakepartookpartakenpartakingikut serta
Paypaidpaidpayingmembayar
Putputputputtingmeletakkan
Readredredreadingmembaca
Rebindreboundreboundrebindingmenjilid kembali
Rebuildrebuiltrebuiltrebuildingmembangun kembali
Recastrecastrecastrecastingmenuang kembali
Redoredidredoneredoingmengulangi
Relayrelaidrelaidrelayingmenyiarkan
Remakeremaderemaderemakingmembuat kembali
Rendrentrentrendingmenyewakan
Repayrepaidrepaidrepayingmembayar lagi
Rerunreranrerunrerunningmemutar lagi
Resetresetresetresettingmemasang kembali
Rewriterewroterewrittenrewritingmenulis lagi
Ridridridridingmembebaskan
Rideroderiddenridingnaik
Ringrangrungringingmembunyikan
Riseroserisenrisingterbit
Runranrunrunningberlari
Sawsawedsawnsawingmenggergaji
Saysaidsaidsayingmengatakan
Seesawseenseeingmelihat
Seeksoughtsoughtseekingmencari
Sellsoldsoldsellingmenjual
Sendsentsentsendingmengirim
Setsetsetsettingmengatur
Sewsewedsewnsewingmenjahit
Shakeshookshakenshakingmengocok
Shearshearedshornshearingmemotong
Shineshoneshoneshiningterbit/bersinar
Shoeshodshodshoeingmemaasang ladam
Shootshotshotshootingmenembak
Showshowedshownshowingmenunjukkan
Shredshreddedshreddedshreddingmemarut
Shrinkshrankshrunkshrinkingmenyusut
Shriveshroveshrivenshrivingmengampuni
Shutshutshutshuttingmenutup
Singsangsungsingingmenyanyi
Sinksanksungsinkingtenggelam
Sitsitsitsittingduduk
Slayslewslainslayingmembunuh
Sleepsleptsleptsleepingtudur
Slideslidslidslidingmeluncur
Slingslungslungslingingmenyandang
Slinkslunkslunkslinkingmenyelinap
Slitslitslitslittingmembelah
Smellsmeltsmeltsmellingmembau
Smitesmotesmittensmitingmemukul
Sowsowedsownsowingmenaburkan
Speakspokespokenspeakingberbicara
Speedspedspedspeedingmempercepat
Spellspeltspeltspellingmengeja
Spendspentspentspendingmembelanjakan
Spillspiltspiltspillingmenumpahkan
Spinspunspunspinningmemintal
Spitspatspatspitingmeludah
Spoilspoiltspoiltspoilingmerusak
Spreadspreadspreadspreadingmenyebar, menyiarkan
Springsprangsprungspringingmeloncat
Standstoodstoodstandingberdiri
Stealstolestolenstealingmencuri
Stickstuckstuckstickingmemukul dg tongkat
Stingstungstungstingingmenyengat
tinkstank, stunkstunkstinkingberbau busuk
Strewstrewedstrewnstrewingmenaburkan
Stridestrodestriddenstridingmelangkah
Strikestruckstruckstrikingmelanggar
Stringstrungstrungstringingmemasang senar
Strivestrovestrivenstrivingbekerja keras
Swearsworeswornswearingbersumpah
Sweepsweptsweptsweepingmenyapu
Swellswelledswollenswellingmembengkak
Swimswumswumswimmingberenang
Swingswungswungswingingberayun
Taketooktakentakingmengambil
Teachtaughttaughtteachingmengajar
Teartoretorntearingmerobek
Telltoldtoldtellingbercerita
Thinkthoughtthoughtthinkberpikir
Thrivethrovethriventhrivingmaju pesat
Throwthrewthrownthrowingmelempar
Thrustthrustthrustthrustingmempercayai
Treadtrodtroddentreadingmenempuh
Unbendunbentunbentunbendingmeluruskan
Unbindunboundunboundunbindingmenawarkan harga dengan rendah
Undergounderwentundergoneundergoingmengalami
Understandunderstoodunderstoodunderstandingmemahami
Undertakeundertookundertakenundertakingmenjalankan
Undoundidundoneundoingmelepaskan
Upsetupsetupsetupsettingmengganggu
Wakewokewokenwakingbangun
Waylaywaylaidwaylaidwaylayingmencegat
Wearworewornwearingmemakai
Weavewovewovenweavingmenganyam
Wedweddedweddedweddingmengawini
Weepweptweptweepingmencucurkan
Winwonwonwinningmenang
Windwoundwoundwindingmelilit
Withdrawwithdrewwithdrawnwithdrawingmenarik
Withholdwithheldwithheldwithholdingtidak memberi
Workworked, Wroughtworked, wroughtworkingbekerja
Wringwrungwrungwringingmemeras
Writewrotewrittenwritingmenulis

1 comment :

Nixigo Sasvito said...

Makasih atas bantuannya.... Moga dapat bermanfaat serta bertambah lagi ilmunya.....